Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

REGULAMINY

REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI BONÓW UPOMINKOWYCH

1. Definicje: Bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet – placówka YASUMI WRZEŚNIA, w której nabywany i realizowany jest Bon.

2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem tel. Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze Bonu).

6. W przypadku, gdy osoba Obdarowana nie zjawi się na wcześniej umówiony termin wizyty bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24h) bon uważamy za zrealizowany.

7. W przypadku braku wolnych terminów na wybrany zabieg, Gabinet może przedłużyć Bon do pierwszego wolnego terminu.

8. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

9. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych kosmetyków jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

10. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
11. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

12. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie

13. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

14. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie YASUMI we Wrześni.

15. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

16. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Bonu.

17. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu.

18. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu.

19. Ochrona danych osobowych:a. Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.b. Administratorem danych osobowych jest właściciel Gabinetu Yasumi Wrzesnia – ABDO s.j. Hanna Trabszys-Łuczewska, Maciej Łuczewski, 60-864 Poznań, ul. Jeżycka 31/8, NIP 781-193-66-15.c. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

20. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

REGULAMIN DO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu : „Konkurs Świąteczny” i nagrody w konkursie jest „ ABDO” Hanna Trabszy-Łuczewska, Maciej Łuczewski, s.j. (KRS: 0000647275).

2. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora, w szczególności zgód na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych obejmujących wizerunek, o których mowa w § 5. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

* Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w §2;

* Fanpage’u – należy przez to rozumieć stronę Organizatora w portalu społecznościowym Facebook, pod adresem:

https://www.facebook.com/yasumi.wrzesnia/?ref=bookmarks

* Wpisie konkursowym – należy przez to rozumieć post na Fanpage’u informujący o Konkursie i wskazujący Zadanie Konkursowe;

* Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć post dodany przez Uczestnika na Stronie Wydarzenia, za pomocą natywnej funkcji publikowania postów na stronie portalu Facebook;

* Zadaniu Konkursowym – należy nadać mu znaczenie określone w § 3 ust. 3.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

* posiadanie przez Uczestnika Konkursu zweryfikowanego konta w internetowym portalu społecznościowym Facebook („Konto”);

* prawdziwość podanych w Koncie imion, nazwisk i daty urodzenia;

* utrzymywanie aktywności Konta przez cały okres trwania Konkursu;

* przesłanie przez Uczestnika lub osobę trzecią Zgłoszenia o którym mowa w § 1 ust. 4 lit. d.

2. Uczestnik, który nie ukończył w dniu dokonywania Wpisu 16. roku życia, obowiązany jest uzyskać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Konkursie. Uczestnik taki jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić potwierdzenie zgody w formie dokumentowej na pierwsze żądanie Organizatora.

3. Zgłoszenia osób niespełniających warunków określonych powyżej lub dotyczących Uczestników niespełniających warunków określonych powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs odbywa się w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. do godziny 23:59.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Konkursie polega na dodaniu przez Uczestnika komentarza pod postem – Wpisem konkursowym na Fanpage’u, za pomocą natywnej funkcji komentarzy portalu Facebook, zawierającego uzasadnienie, który zabieg z oferty Istytutu Yasumi Września lubi najbardziej.

4. Zgłoszenia, które biorą udział w Konkursie, muszą zostać opublikowane do godziny 23:59 20 grudnia 2018 r. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego działania.

5. Każdy z Uczestników może przesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Organizator spośród wszystkich Zgłoszeń biorących udział w Konkursie wybierze jednego laureata, któremu przyzna nagrodę za najwyżej ocenione Zgłoszenie spełniające kryteria.

2. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz podczas trwania całego Konkursu.

3. „Nagrodą” przyznawaną Zwycięzcy jest zaproszenie na wskazany przez niego w komentarzu na Fanpage’u zabieg z oferty Istytutu Yasumi Września. Zwycięzcę Konkursu wyłania i ogłasza Organizator. Dokonując wyboru, Organizator kieruje się kryteriami takimi jak: kreatywność, poprawność językowa i stylistyczna.

4. Organizator ogłosi o wyłonionym Zwycięzcy 21 grudniaa 2018 r. o godz. 12:00, za pomocą posta na Fanpage’u oraz komentarza pod Wpisem konkursowym.

5. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę na publikację danych zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u.

6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą celem uzgodnienia szczegółów odbioru lub dostawy Nagrody.

7. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie do 31 grudnia 2018 r. do godziny 23:59, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

8. Nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody lub gdy Zwycięzcą zostanie Uczestnik, któremu stosownie do postanowień niniejszego regulaminu Nagroda nie przysługuje, skutkuje wygaśnięciem prawa do tej Nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

9. Zwycięzca nie może przekazać Nagrody innej osobie bez uprzedniej zgody Organizatora.

10. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, Nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.

§ 5. Dane osobowe

1. Publikując Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich.

2. Uczestnik, składając Zgłoszenie oświadcza, iż przysługują̨ mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zgłoszenia konkursowego, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od obciążeń na rzecz podmiotów trzecich.

3. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia w ust. 2 okazały się̨ niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Zgłoszenie podlega dyskwalifikacji. Jeżeli na jego podstawie została zrealizowana Nagroda, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu równowartości przyznanej przez Organizatora Nagrody.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodwołalnej, przenoszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji, obejmującej wielokrotne oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:

* w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską

* w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;

* w zakresie rozpowszechniania innego niż w lit. c – wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie utworu do pamięci komputerów i serwerów, sieci komputerowych, do sieci Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, przekazywanie lub przesyłanie utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik.

5. Uczestnik zezwala Organizatorowi nieodpłatnie wykonywanie praw zależnych i dalsze zezwalanie na ich wykonywanie podmiotom trzecim.

6. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie ze Zgłoszeń w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika i zobowiązuje się do niewykonywania swoich osobistych praw autorskich.

7. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy na mocy, której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

8. W związku z udzieleniem licencji Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia do Organizatora lub względem osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczących sposobu funkcjonowania Konkursu lub naruszeń Regulaminu, na piśmie pod rygorem nieważności na adres e-mail Organizatora: wrzesnia@yasumi.pl w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i link do Zgłoszenia Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

3. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.

4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników oraz udostępnione przez Zwycięzcę Organizator wykorzysta jedynie w celu realizacji uprawnień z Nagrody i koordynacji Konkursu, i nie będzie ich przetwarzał w jakikolwiek inny sposób. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną zniszczone niezwłocznie po upływie terminu na zgłaszanie przez nich roszczeń reklamacyjnych, a Zwycięzcy, po zrealizowaniu Nagrody i upływie terminu na zgłaszanie roszczeń z Nagrody lub upływie terminu na jej zrealizowanie, chyba że zostały udzielone odrębne zgody.

3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), tj. niezbędność w celu zrealizowania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora w koordynowaniu przebiegu Konkursu.

4. Ujawnienie danych osobowych w ramach Konkursu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

5. Dane osobowe uczestników będą udostępniane przez „ ABDO” Hanna Trabszys-Łuczewska, Maciej Łuczewski, s.j. oraz usługodawcom usług niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia konkursu, w tym dostawcom usług mailingowych, marketingowych, księgowych, prawnych, dostawcom płatności elektronicznych oraz wszelkim osobom upoważnionym przez Organizatora lub podmioty przetwarzające do przetwarzania danych w ich imieniu.

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, chyba że podstawa ta jest nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a wniesienie takiego sprzeciwu uniemożliwia Organizatorowi dalsze korzystanie z tych danych niezależnie od okoliczności oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

7. Realizacja uprawnień następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail Organizatora: września@yasumi.pl

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie www.wrzesnia.yasumi.pl oraz na Fanpage’u.

2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa.

4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

5. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem.

Regulami akcji Zadbany mężczyzna-TO-prezent dla Ciebie

1. Promocja dotyczy vouchera Zadbany mężczyzna-TO-prezent dla Ciebie.

2. Czas trwania promocji od 1.02.2020 do 31.03.2020.

3. Data ważności vouchera Zadbny ężczyzna-TO-prezent dla Ciebie zapisana jest na voucherze.

4. Promocję mozna wykorzystać jednokrotnie w czasie jej trwania.

5. Promocja nie łączy się z innym promocjami dostępnymi w gabinecie, kuponami zniżkowymi, bonami podarunkowymi.

6. Z vouchera Zadbany mężczyzna-TO-prezent dla Ciebie można skorzystać tylko i wyłącznie w gabinecie, w kótrym został wydany.

7. Gratisowy masaż twarzy mozna wykorzystać tylko przy pełnym zabiegu na twarz lub ciało.

8. Minimalna kwota zabiegu do którego można wykorzystać kupon to 100 zł. 

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem